Personvern

Personvern er retten til å bestemme over personopplysninger om en selv. Med personopplysninger menes alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

1. Oversikt

Denne personvernerklæringen er utarbeidet av Fagskolen Essens AS (“Fagskolen Essens ” eller “vi”) for å gi deg informasjon om hvordan, hvorfor og på hvilket grunnlag vi behandler dine personopplysninger. I tillegg beskriver personvernerklæringen hvilke rettigheter du som registrert har etter EUs personvernforordning 2016/679 (GDPR) og den norske personvernlovgivningen (sammen “Personvernlovgivningen”).

Denne personvernerklæringen gjelder vår behandling av personopplysninger i rollen som behandlingsansvarlig. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for å ivareta dine rettigheter etter Personvernlovgivningen, herunder din rett til å få informasjon om hvordan dine opplysninger behandles.

I tillegg til å være behandlingsansvarlig opptrer vi også, som en del av vår virksomhet, som databehandler. Dette innebærer at vi behandler personopplysninger på vegne av våre kunder, som igjen er behandlingsansvarlige for behandlingen vi gjennomfører på deres vegne. Denne personvernerklæringen omfatter ikke vår behandling som databehandler, da det er den andre behandlingsansvarlige som er ansvarlig for å gi deg denne informasjonen. Dersom du er kjent med at vi behandler dine personopplysninger på vegne av en annen behandlingsansvarlig ber vi deg ta kontakt med de for ytterligere informasjon. Nærmere informasjon om vår rolle som databehandler følger av punkt 11 nedenfor.

2. Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, eller ønsker å bruke en av rettighetene dine, kan du kontakte oss på: 

Fagskolen Essens AS
Florsgate 1B, Sandefjord
hei@fagskolenessens.no

3. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er enhver opplysning eller vurdering som kan knyttes til en fysisk person eller en mindre gruppe av mennesker (“registrerte”). Eksempler på hva som er å regne som personopplysninger, er navn, personnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Personopplysninger kan også omfatte særlige kategorier (tidligere kalt “sensitive“) personopplysninger, slik som blant annet opplysninger om helsetilstand, religiøs overbevisning, etnisk opprinnelse eller opplysninger om en persons seksuelle forhold eller orientering.  

Med behandling av personopplysninger, mener vi innsamling, lagring, sammenstilling, sletting og enhver annen bruk av personopplysninger.  

4. Hvem behandler vi personopplysninger om?

Denne personvernerklæringen omfatter vår behandling av personopplysninger om følgende kategorier personer:
[Privatkunder (kunde som fysisk person)]
[Kontaktpersoner hos bedriftskunder]
[Kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere]

5. Hvilke personopplysninger behandler vi?

5.1. Fagskolen Essens nettløsninger
I forbindelse med våre nettløsninger, herunder eksempelvis tilgjengeliggjøring av nettsiden behandler vi følgende personopplysninger:
[Kontaktinformasjon, slik som navn, adresse, postnummer, fylke, land, bedriftsnavn, telefonnummer og e-postadresse]
[Brukerinformasjon, slik som brukernavn, brukerrolle og brukerens nettadresse]

5.2. [Kundebehandling – privatkunder]
[I forbindelse med å levere våre tjenester til deg som privatkunde, herunder i forbindelse med opprettelse av kundeforholdet, behandler vi personopplysninger som:]
[Opplysninger om deg og din kontaktinformasjon: slik som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.]
[Din kundehistorikk, herunder hvilke [produkter]/[tjenester] du har kjøpt, når du har kjøpt de og tilhørende kvitteringer.]
[Hvilke [tjenester]/[abonnementer] vi leverer til deg.]
[Betalingsinformasjon: Din bank- og/eller kredittkortinformasjon benyttet i forbindelse med dine betalinger til oss.]

5.3. Bedriftskunder og leverandører
Dersom du er vår kontaktperson, eller en annen ansatt vi har direktekontakt med, hos en av våre bedriftskunder, leverandører eller andre samarbeidspartnere, vil vi kunne behandle personopplysninger som:
Opplysninger om deg og din kontaktinformasjon: slik som navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og annen informasjon om deg og ditt arbeidsforhold som du har gitt til oss i forbindelse med vårt samarbeid.

5.4. Besøk på vår hjemmeside
Når du besøker vår hjemmeside, vil vi og enkelte tredjeparter kunne samle inn informasjon om hvordan du bruker våre nettsider ved bruk av informasjonskapsler (cookies) som lagres på enheten din. Cookies er en datafil som lagres på enheten du benytter for å besøke våre nettsider. Fagskolen Essens bruker blant annet cookies for å:
– analysere trafikk og bruk av våre nettsider;
– videreutvikle og forbedre våre tjenester;
– generere annonser for markedsføringstiltak; og
– tilby funksjoner som muliggjør interaksjon med sosiale mediaplattformer.

Ved å bruke våre nettsider samtykker du til vår bruk av cookies. Du kan imidlertid i din nettleser blokkere og slette cookies. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du kan blokkere og tillatte bruken av informasjonskapsler i din nettleser kan du lese mer på nettvett.no sine nettsider her (ekstern nettside).
Google Analytics er et webanalyseverktøy som samler inn data og utarbeider statistikk slik at vi kan forbedre og utvikle våre nettsider. Alle data som blir samlet inn via Google Analytics på våre nettsider blir anonymisert før disse lagres av Google.

Vennligst vær oppmerksom på at ved å stenge for bruk av cookies vil du kunne oppleve at våre nettsider ikke fungerer optimalt.

5.5. Cookies på våre nettsider
Vi benytter oss av følgende cookies på våre nettsider:

(i) Google Analytics
Fagskolen Essens bruker cookies som gjøres tilgjengelig av Google Analytics som registrerer din IP-adresse når du besøker vår nettside. IP-adressen gir informasjon om hvordan brukeren navigerer seg på nett, og gir oss informasjon om eksempelvis hvor mange brukere som har besøkt vår nettside, hvor mye tid brukeren bruker på nettsiden, hvor brukeren navigerer seg fra og hvilken nettleser brukeren benytter.
IP-adresser anses som personopplysninger ettersom IP-adressen kan spores tilbake til en spesifikk brukerenhet (eksempelvis telefon, nettbrett eller PC), og dernest en spesifikk bruker. Fagskolen Essens benytter Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen blir lagret og behandlet av Google Analytics. Den lagrede IP-adressen kan derfor ikke bli brukt til å identifisere et individ.

(ii) Meta (Facebook, Instagram) Inc & LinkedIn Inc.
På nettsiden vår, bruker vi Meta Pixel og LinkedIn Pixel. Dette er informasjonskapsler som gjør at Meta og LinkedIn får informasjon som gjelder ditt besøk på fagskolenessens.no. Ut ifra denne informasjonen, tilpasses annonser som vises til deg på Facebook og LinkedIn samt på innholdsnettverk til Facebook og LinkedIn på Internett. I henhold til personvernpolitikken til Meta og LinkedIn, samles det verken inn, eller brukes informasjon, som kan benyttes til å identifisere deg som individ. Vi bruker opplysningene til å forbedre og videreutvikle nettsiden vår, samt for å gi deg relevant og tilpasset markedsføring, og for å analysere effekten av markedsføring. Du kan reservere deg mot målrettede Meta-annonser her: Facebook cookies – Facebook Ad Preferences. Du kan reservere deg mot målrettede LinkedIn-annonser her: Manage Your LinkedIn Ads Settings

5.6. Jobbsøkere og rekruttering
I forbindelse med rekruttering vil vi behandle de personopplysningene du gir oss i forbindelse med rekrutteringsprosessen, herunder ditt navn, din kontaktinformasjon, studie- og arbeidserfaring, nåværende stillingstittel m.m. Vi vil også behandle navn og kontaktinformasjon vedrørende eventuelle referanser du oppgir.

6. Hva er formålet med behandlingen av personopplysninger

Vi behandler personopplysningene angitt i punkt 5.2 ovenfor, fordi det er nødvendig for å etablere og administrere vårt kunde- eller leverandørforhold, for faktureringsformål og for å kunne levere våre tjenester til deg eller din arbeidsgiver. Betalings- og annen kjøpsdokumentasjon behandles også for formål knyttet til blant annet intern rapportering og etterlevelse av vår bokføringsplikt.

Vi behandler personopplysningene angitt i punkt 5.4 og 5.5 for å kunne markedsføre og tilpasse våre tjenester overfor deg eller din arbeidsgiver.

Vi behandler personopplysningene angitt i punkt 5.6 for å kunne vurdere deg som en potensiell arbeidstaker hos oss, og for å danne et forsvarlig beslutningsgrunnlag i våre rekrutteringsprosesser.

7. Hva er bahandlignsgrunnlaget for vår behandling av personopplysninger

Dersom du er en privatkunde, behandler vi din kontaktinformasjon, betalingsinformasjon og eventuelle andre saksopplysninger om deg (som nærmere beskrevet ovenfor), for å levere våre tjeneste til deg og din tilknyttede organisasjon. Dersom du er kontaktperson eller annen representant for en av våre bedriftskunder, leverandører eller andre samarbeidspartnere, vil vi behandle dine opplysninger fordi det er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser. Denne berettigede interessen er etablering og administrering av vårt forhold til virksomheten som du er kontaktperson for.

Eventuelle slike personopplysninger om deg som inngår i kjøps- eller annen bokføringspliktig dokumentasjon, vil behandles med grunnlag i våre forpliktelser etter bokføringslovgivningen.
Vi behandler personopplysningene beskrevet i punkt 5.4 og 5.5 for formål knyttet til Fagskolen Essens berettigede interesser. Disse berettigede interessene er markedsføring av Fagskolen Essens tjenester. Vi behandler også disse opplysningene i markedsføringsøyemed for å vite hvilken relasjon du har til Fagskolen Essens, samt for å kunne forbedre våre tjenester. Vi vurderer det slik at disse interessene overstiger hensynet til ditt personvern.
Vi behandler personopplysningene beskrevet i punkt 5.6 for formål som er knyttet til Fagskolen Essens berettigede interesser, som er å rekruttere og ansette aktuelle kandidater i vår virksomhet.
Dersom vi har bedt om ditt samtykke til behandling av personopplysninger kan du når som helst trekke dette tilbake.

8. Utlevering av personopplysninger og bruk av databehandlere

Vi benytter oss av forskjellige tjenesteleverandører som yter IT-tjenester og andre administrative tjenester til oss. Vi har inngått databehandleravtaler med disse tjenesteleverandørene som pålegger de aktuelle selskapene å sørge for at personopplysninger er lagret på en sikker måte, at de ikke kommer uvedkommende i hende, og at de heller ikke brukes til andre formål enn de vi utpeker.

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre aktører enn de som er nevnt ovenfor, med mindre vi er lovpålagt å utlevere denne informasjonen.Meta – leverandør av digitale tjenester
Google – leverandør av digitale tjenester

Fagskolen Essens nettsider er p.t. plassert på dedikert server i Norge. Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-forordningen om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-forordningen om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil vi fortrinnsvis benytte «Privacy shield»-sertifiserte virksomheter.

9. Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger

Vi vil slette eller anonymisere personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, samt i samsvar med de følgende sletterutiner: 

  • [Personopplysningene knyttet til din kundeprofil, herunder ditt navn og din kontaktinformasjon vil behandles så lenge vi har et aktivt kundeforhold med deg eller din arbeidsgiver. Etter at kundeforholdet opphører, vil opplysningene slettes etter [1] år.] 
  • [Kjøpsdokumentasjon vil, avhengig av dokumentasjonens art, lagres i enten 3 ½ eller 5 år i henhold til bokføringsloven.] 
  • [Opplysninger om jobbsøkere som ikke ansettes vil slettes etter endt rekrutteringsprosess.] 

10. Hvilke rettigheter har du?

Dersom vi behandler dine personopplysninger har du etter Personvernlovgivningen en rekke rettigheter som du kan gjøre gjeldende overfor oss.  

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg, herunder rett til å motta en kopi av disse. Dersom du mener opplysningene vi har registrert om deg er uriktige har du rett til å be om at de rettes. Du har rett til å be om at dine opplysninger slettes fra våre systemer, noe vi er pålagt å etterkomme såfremt videre lagring ikke er strengt nødvendig. Dersom du har innsigelser mot vår behandling av dine opplysninger, men ikke vil at de skal slettes av hensyn til pågående prosesser, kan du be om begrensning av behandlingen. I slike tilfeller vil vår behandling begrenses til kun nødvendig lagring. Der vår behandling av dine opplysninger har grunnlag i berettigede interesser (se punkt 7 ovenfor) har du rett til å protestere mot behandlingen. Dersom du protesterer skal vi stanse den aktuelle behandlingen, med mindre det foreligger tvingende berettigede grunner for å fortsette behandlingen. Der vår behandling av dine opplysninger har grunnlag i ditt samtykke eller vår avtale med deg, har du rett til å få disse opplysningene utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format, enten til deg selv eller direkte til en annen tredjepart.  

Vi gjør oppmerksom på at det gjelder unntak og nærmere vilkår for rettighetene som er beskrevet ovenfor, og at ikke alle rettighetene vil være relevante for alle våre forbindelser. Du kan lese mer om dine rettigheter på hjemmesidene til Datatilsynet, her. 

Dersom du ønsker å gjøre bruk av en av dine rettigheter overfor oss, ber vi deg ta kontakt som angitt i punkt 2 ovenfor. Vi gjør oppmerksom på at vi kan bli nødt til å be deg om å identifisere deg, ettersom vi kan ha behov for å sikre at du er den du utgir deg for å være. 

11. Datatilsynet, klagemuligheter og gjeldende personvernlovgivning

Datatilsynet er ansvarlig for å føre kontroll med personvernregelverket og tilsyn med norske selskapers behandling av personopplysninger. Du kan kontakte oss når du vil om du har klager knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også klage til Datatilsynet eller en tilsynsmyndighet i EU/EØS-land der du bor eller arbeider, eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted.  

Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside, her. På hjemmesiden finner du også ytterligere informasjon om våre plikter etter den gjeldende Personvernlovgivningen. 

Den til enhver tid gjeldende versjon av Personvernlovgivningen er tilgjengelig på Lovdata. Personopplysningsloven og GDPR finner du her 

12. Endringer

Fra tid til annen kan vi revidere denne personvernerklæringen, eksempelvis som følge av at vår behandling av personopplysninger endrer seg eller som følge av endringer i Personvernlovgivningen. Når personvernerklæringen endres, vil en oppdatert versjon publiseres på vår hjemmeside. Denne personvernerklæringen er gjeldende fra datoen som er angitt.

20. juni 2024