Nyttig informasjon om skolen og skoleåret

Hva er en fagskole? Får man lån fra Lånekassen? Hvordan bor man som student ved Fagskolen Essens? Dette og mer finner du svar på i tekstene under. Og lurer du på noe annet kan du sende oss en mail eller ringe oss på telefon 909 73 399.

Lån og stipend

Fagskolen Essens er en NOKUT-godkjent fagskole. Det innebærer at du kan søke Lånekassen om lån og stipend. Bor du på en annen adresse enn dine foreldre og består studieåret, blir 40 % av lånet ditt omgjort til stipend etter at studieåret er over. For mer informasjon om studielån og regler, se mer på lanekassen.no.

Bosted i Oslo/Nairobi og Kristiansand

For studentene i Oslo ordner skolen bosted for studentene både i perioden i Oslo før og etter perioden i Nairobi, Kenya. I Kenya ordner skolen også bosted under oppholdet. Både i Oslo og Nairobi bor dere sammen i kollektiv. Ta kontakt med lærer Darjan Klingenberg Kovacic hvis det er noe du lurer på.

I Kristiansand finner studentene selv bosted mens de studerer. Skolen bidrar gjerne med å formidle mulige bokollektiv og kobler deg med andre elever som er på boligjakt hvis du ønsker det. Ta kontakt med avdelingsleder Siv Anette Hoekstra hvis det er noe du lurer på.

Skoleåret start og slutt

Dscovr i Oslo starter opp høstsemesteret 20. august 2024 og har siste skoledag fredag 6. juni 2025. Perioden i Nairobi/Kenya er på 6 mnd og utreise er i oktober og hjemreise er i mars/april.

Utrust i Kristiansand starter opp høstsemesteret 14. august 2024 og har siste skoledag 6. juni 2025.
Det kan bli endringer på start og slutt dag. Da vil studentene få nærmere beskjed om dette fra avdelingene.

Hva er en fagskole?

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.

En fagskoleutdanning er en kort, yrkesrettet utdanning som vanligvis varer fra et halvt til to år (heltid). Hvis du studerer på deltid, vil du bruke lengre tid.

For å komme inn på en fagskole må du ha bestått videregående opplæring eller ha tilsvarende realkompetanse. Utdanningen er ofte tilrettelagt slik at den kan tas mens du er i jobb.

Det finnes både offentlige og private fagskoler. Fylkeskommunene tilbyr blant annet offentlige finansierte tekniske og maritime utdanninger, samt tilbud innen helse- og oppvekstfag. Mange private fagskoler har en rekke tilbud innenfor kreative fag, merkantile fag, service-, media-, multimedia- og IKT-fag.

Fagskolen Essens har et ettårig fagskolestudie i menighet og misjonsarbeid. Skolen er godkjent av NOKUT som privat fagskole.

Om å studere ved en fagskole

Utdanning på fagskole ble tidligere målt i fagskolepoeng, men fra 1. juli 2018 ble dette endret. Utdanningen måles nå i studiepoeng: Ettårig studium (heltid) gir 60 studiepoeng.

Ved en fagskole får man karakterer etter bokstavsystemet A (best) til F (stryk). Ved noen avsluttende vurderinger gis karakter bestått/ikke bestått.

Fagskolen Essens har mappevurdering med karakter bestått/ikke bestått.  Mappen består av ulike innleveringer i løpet av studieåret og vurderes av lærer og ekstern sensor.

Ifølge Kunnskapsdepartementet er det ikke en automatisk kompatibilitet mellom studiepoeng tatt på fagskole og studiepoeng tatt på høgskole og universitet. Har du tatt studiepoeng på en fagskole og ønsker å bruke disse for å få fritak fra deler av en utdanning på høgskole eller universitet, er det fortsatt opp til høgskolen eller universitetet å vurdere om fagskoleutdanningen din gir deg det du trenger for å få fritak.

Videreutdanning etter fagskole

En del fagskoler har samarbeid med norske høgskoler og universiteter. Dette gjør det mulig å bygge på fagskoleutdanninger til en bachelorgrad og eventuelt en mastergrad. Fagskolen Essens har samarbeidsavtale med Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) om dette. Samarbeidsavtalen mellom Fagskolen Essens og HLT sier at våre studenter gis et fritak på 40 studiepoeng når man begynner på en bachelorgradsutdanning på HLT.

Forskjellen mellom fagskole og høgskole/universitet

Fagskoleutdanninger er:

  • høyere yrkesfaglig utdanning, hvor opptakskravet vanligvis er fagbrev, svennebrev eller tilsvarende realkompetanse (noen få studier kan du også søke med generell studiekompetanse, noe som gjelder for Fagskolen Essens). For å søke høgskole- eller universitetsstudier må du derimot ha generell studiekompetanse.
  • korte, fra et halvt til to år på fulltid er det vanlige, mens en bachelorutdanning ved en høgskole eller et universitet tar tre år. En master, som bygger på bachelor, tar to år
  • bygd opp med et annet gradssystem. Fagskoleutdanning av ett til halvannet års varighet (60-90 studiepoeng) gir graden «fagskolegrad» og fagskoleutdanning av to års varighet eller mer (minimum 120 studiepoeng) gir graden «høyere fagskolegrad». Høgskole og universitet har gradene bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad, i tillegg til profesjonsstudier som grunnskolelærerutdanning, medisin, psykologi og teologi
  • vanligvis mer direkte yrkesrettet enn en bachelor ved høgskole eller universitet, og det er meningen at du skal kunne gå rett ut i jobb etter en fagskoleutdanning

Forskjellen mellom fagskole og folkehøyskole

Folkehøgskole er en eksamens- og karakterfri skole der elevene bor på internat på skolen. De bygger på en pedagogisk filosofi om at læring ikke først og fremst skulle bestå av pugging og terping av teorier. På folkehøgskolen lærer man for læringens skyld, ikke for å bestå en eksamen. Man får ikke formell utdanning på folkehøgskole, her er fokuset mer på personlig utvikling.

Fagskolen Essens har heller ikke eksamen eller karakterer. Man har imidlertid en mappevurdering med noen innleveringer underveis. Vet et år på Fagskolen Essens for du en formell ettårig utdanning ( 60 studiepoeng på fagskolenivå) i menighet og misjonsarbeid. På Essens er det også stort fokus på personlig utvikling og vekst. Både ved folkehøyskoler og fagskoler får man støtte fra Statens Lånekasse og to tilleggspoeng til opptak ved høyere utdanning.

Forskjellen mellom fagskole og bibelskole

Fagskolen Essens har mye likt med bibelskoler, men er likevel ikke det samme.
På både avdelingene Utrust i Kristiansand og Dscovr i Oslo har vi et godt samarbeid med Kristiansand Bibelskole og Filadelfia Bibelskole Oslo (FBO). På vårt studie kan du komme inn rett etter fullført videregående skole både fra yrkesfag og studiespesialiserende. Likevel er det faglige innholdet på Fagskolen Essens basert på at du ønsker en fagutdanning både frivillig og lønnet innenfor tjeneste i kirke/menighet og misjon. Derfor ser vi det utelukkende som en fordel at du har ett år på en bibelskole eller en folkehøyskole på forhånd, men det er ikke en forutsetning for å søke eller gå på Essens. Fokus på personlig relasjon med Jesus, ekthet og ærlighet om livet sammen med studenter og ansatte, hovedfokus på Guds ord, bønn, lovsang og tjene Gud med hele ditt liv er områder som både har hovedfokus på en Bibelskole og hos oss i Fagskolen Essens.
Begge skoleslag får støtte fra Lånekassen.

Som fagskole har Essens lov til å gjennomføre intervjuer for å sette sammen gode team.
På en bibelskole får du ikke tilleggspoeng for høyere utdannelse, men på Fagskolen Essens for du 2 tilleggspoeng.
De fleste bibelskoler har kortere opphold i utlandet og i praksis en Fagskolen Essens.

Kilder: utdanning.no, ung.no

Studentombud

Helge Terje Gilbrant er Fagskolen Essens’ studentombud. Han kan hjelpe hvis du har spørsmål om rettigheter og plikter du har som student, eller ønsker råd eller hjelp i studiesituasjonen. Studentombudet er uavhengig og har taushetsplikt – også overfor skolen. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt. Det er gratis å få hjelp eller bistand.

Ta gjerne kontakt hvis du:

  • har spørsmål om rettigheter og plikter du har som student, eller ønsker råd eller hjelp i studiesituasjonen.
  • har behov for bistand ved søknader eller klager til skolen. Studentombudet kan lese gjennom utkast og hjelpe deg å få fram det er som er viktigst og mest relevant i saken din.
  • har behov for bistand ved møter mellom deg og institusjonen. Studentombudet kan være med som en nøytral tredjepart.
  • har utfordringer som student og ikke vet hvor du skal henvende deg. Dersom studentombudet ikke er riktig person, kan han hjelpe deg til å finne rett vei videre.
  • har en sak og opplever at du ikke får svar fra skolen.
  • vurderer å varsle om trakassering. Studentombudet kan hjelpe deg med å se på mulighetene du har, og konsekvenser disse kan få for deg.

Kontaktinformasjon:
Helge Terje Gilbrant
Epost: gilbrant@mac.com
Mobil: 905 36 295